Zhang Zhongjing has been holding Zhou Cang's wrist all the time, that is, he can…